കട്രയിൽ എത്തിയാൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം - Katra Travel Guide Malayalam | Food Court , Accomedation

കട്രയിൽ എത്തിയാൽ അറിയേണ്ടതെല്ലാം – Katra Travel Guide Malayalam | Food Court , Accomedation• Contact • malayalitravellers@gmail.com

• Malayalam Travel Vlog by Malayali Travellers

* * * * * Follow us on * * * * *

Facebook Page : https://www.facebook.com/malayalitravellers

Instagram : https://instagram.com/malayali_travellers

#malayalitravellers #katra #katrarailwaystation #shrimatavaishnodevi #meals #journey #jammukashmir #katramalayalam #malayalam

source

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *